Search Al Quran Here / Cari Al Quran di sini

http://www.quranexplorer.com/quran/

Search This Blog

AlQuran

AlQuran
Tafsir Per Kata

Thursday, February 23, 2017

Wali Allah Sheikh Moinuddin Chisti: His Karamah (Miracle) !

Hazrat Khwaja Moinuddin's first miracle in Ajmer Sharif:

When Khwaja Saheb arrived in Ajmer with his few followers and wanted to camp under a bunch of shady trees outside the city wall near Anderkot, Raja Prithviraj's camel-keepers arrogantly objected to his stay there. They insisted that the place was used as the stabling ground for the Raja's camels and that the strangers must move away to some other place. So the Khwaja Saheb had the first taste of racial prejudice in Ajmer. He, however gracefully moved away to another site near the Anasagar lake. But when the Raja's camels did not get up next morning inspite of all efforts to make them move, the trouble was brought to the notice of Raja Prithviraj. He was much perturbed and is reported to have advised his men to approach Khwaja Saheb whom they had turned out from that place and seek the remedy by begging his pardon. When the camel-keepers did so, the Khwaja Saheb said: "Go, the camels would get up." On their return, they were simply surprised to find the camels standing.

ANASAGAR IN MASHKIZA:

Once in Ajmer, the soldiers of Raja Prithviraj chauhan in their subdued grudge refused to let his followers have water from the Anasagar lake. Upon this the Khwaja Saheb asked a follower to fetch some water in a Mashkiza (a small bag for carrying water) from the lake.As he filled the Mashkiza, the water of the whole Anasagar lake mysteriously disappeared into it miraculously. This miracle caused an unprecedented awe and consternation in the city. 


http://garibnawaz.net/miracles/
 


Ana Sagar Lake in Ajmer, India

Wednesday, February 22, 2017

TAJDiD FiQH MAZHAB SYAFi'i Di MALAYSiA :Sumber hukum mengikut Imam Syafi‘i ialah: al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan al-Qiyas.

Tajd id Fiqh Mazhab Syafyaf i‘i
 
Tajdid boleh diertikan sebagai pembaharuan (renewal); memulih (islah) atau merangka semula (reshape). Dalam konteks kertas kerja ini tajdid mungkin boleh merujuk kepada usaha merangka semula fiqh Syafi‘i di Malaysia sebagai respon kepada pelbagai cabaran, sama ada konflik kaum tua-kaum muda, pendekatan “tidak bermazhab”, mempermudahkan urusan agama, Syafi‘i, al-Syafi‘iyyah dan lain-lain.
Dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi‘i sendiri, ia telah melalui beberapa proses pembaharuan, tajdid, tanqih dan tahdhib. Sebagai contoh, Dr Akram Yusuf ‘Umar al-Qawasimi menjelaskan dua kali tanqih6 telah berlaku dalam mazhab Syafi‘i. Tanqih

5 Penyelidikan Fundamental UM. Diketuai oleh PM Dr Anisah Ab. Ghani dan dianggotai oleh Dr Raihanah Hj Azahari, PM Dr Noor Naemah Abdul Rahman, PM Dr Abdul Karim Ali, Dr Saadan Man, Dr Luqman Hj Abdullah dan Shahidra Abdul khalil. Mereka merupakan kakitangan akademik Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

6 Tanqih dari segi bahasa bermaksud tahdhib; menyucikan dari benda-benda kotor. Al-Razi (1979), Mukhtar al-Sihhah. Damsyik: al-Maktabah al-Sya’biyyah, h. 675.

Tajdid Mazhab Syafi‘i
pertama (505-676H) diketuai oleh al-Imam al-Rafi‘i (557-623H) dan al-Imam al-Nawawi (631-676H) manakala tanqih yang kedua (676-1004H) dipimpin oleh Imam Ibn Hajar al-Haytami (m.973H) dan Imam al-Ramli (m.1004H). Tanqih al-madhhab boleh difahami sebagai menyucikan mazhab dari pendapat-pendapat yang pelik (shadh) dan marjuh atau menerangkan qawl mu‘tamad para fuqaha mazhab dalam semua bab fiqh.7 Faktor tanqih di atas merujuk kepada beberapa sebab terutamanya “lambakan karya fiqh, takhrij fiqh yang menyalahi usul mazhab, istinbat yang marjuh atau ijtihad yang shadh taksub mazhab dan sebagainya.8
Terdapat seruan agar pengamalan Islam di Alam Melayu ini termasuk Malaysia ditegakkan di atas asas Mazhah Syafi‘i dalam bidang fiqh, mazhab Asy‘ari dalam aqidah dan pendekatan al-Ghazali dalam tasawuf. Kalau diambilkira pandangan ini, maka bagi mempertahan dan mengembangkan kesinambungan serta keutuhan mazhab Syafi‘i di Malaysia,

Sumber hukum mengikut Imam Syafi‘i ialah:
 al-Quran,
al-Sunnah,
 Ijma’ dan
al-Qiyas.

Hubung-kait di antara sumber-sumber ini perlu difahami secara mendalam dan menyeluruh. Begitu juga konsep al-bayan yang dihuraikan dengan terperinci oleh al-Syafi‘i. Di samping itu, asas pemikiran Imam Syafi‘i juga perlu diambil-kira seperti ihtiyat, zahir al-nas, bahasa Arab, qawa‘id fiqhiyyah, qawa‘id usuliyyah dan lain-lain.9

Dr. ‘Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulayman menjelaskan ciri metodologi dalam fiqh Imam Syafi’i  ialah:
i. Istiqra’ Ayat-ayat al-Qur’an
ii. Istiqra’ sunnah Nabi SAW dan athar Sahabat RA
iii. Berpegang kepada bahasa Arab dalam memahami nas
iv. Aplikasi al-qawa‘id al-usuliyyah
v. Istidlal bi al-Ma‘qul wa Mazahirih
vi. Mengaitkan masalah dan hukum dengan qawa‘id serta dawabit fiqhiyyah
vii. Metodologi dalam fiqh Muqarin
viii. Adab Khilaf
Sekiranya pendekatan ini digunakan, pandangan-pandangan hukum akan terus berkembang dan bertambah di samping khazanah fiqh yang telah sedia ada. Sebaliknya, jika kita hanya merujuk khazanah fiqh sahaja tanpa keluar dari lingkungan itu, maka pengkayaan khazanah fiqh pasti kurang berlaku. Dalam kerangka pembinaan hukum Islam semasa dan Fiqh Malaysia, pembinaan hukum-hukum baru sepatutnya menggunakan kerangka mazhab Syafi‘i dari aspek usul, kaedah, metodologi dan pemikiran dan bukannya hanya bertaqlid kepada fiqh (furu‘) sahaja;

...hg akhir.


Di petik sebahagian  (copy and paste)  dari Rujukan Kertas pembentangan
http://fiqh.um.edu.my/filebank/published_article/4010/tajdid_mazhab_syafii.pdf
 Oleh:
Abdul Karim bin Ali*


* Prof. Madya, Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

....

Sunday, February 19, 2017

Memahami Nama: ‘Hu’/’Huwa’: Dia.... Dia Yang Tak Bisa Diliputi Nama

Menurutnya, istilah ‘Allah’, yang terdiri dari:
‘alif’, ‘lam’, ‘lam’ dan ‘ha’,
sesungguhnya merupakan singkatan dari kata bahasa Arab:
‘Al/Aliflili hu/huwa’.
Alif, Lam, Lam, Ha
‘Al’ dalam bahasa Arab bermakna kata ganti tertentu, maknanya sama seperti ‘The’ dalam bahasa Inggris, atau seperti ‘El’ dalam bahasa Ibrani dan bahasa Spanyol. Maknanya, katakanlah, ‘sesuatu’. Huruf ‘Alif’ bermakna ‘sesuatu yang tegak’, ‘Allah’, atau bisa juga ‘yang mengawali’, mirip seperti alpha dalam aksara Yunani. Kata ‘Li’ dalam bahasa Arab bermakna ‘bagi sesuatu’, dan dalam lafaz ‘Allah’ kata ini diulang dua kali. Sedangkan ‘hu’ atau ‘huwa’ bermakna ‘Dia’.
Jadi lafaz ‘Allah’, kata yang di dalam Al-Qur’an paling sering dipakai-Nya untuk menyebut diri-Nya, sebenarnya sama sekali tidak mencakup keseluruhan zat-Nya. Lafaz ‘Allah’ sebagai simbol, sebenarnya justru mempertegas bahwa ‘Dia’ adalah tak bernama. Mengapa demikian? Karena jika makna ini dibaca secara keseluruhan, maka “Al, li, li, hu” kurang lebih maknanya adalah ‘Sesuatu, yang baginya diperuntukkan, dan sesuatu ini diperuntukkan, untuk Dia.” Jadi artinya secara sederhana adalah, ‘(simbol) ini diperuntukkan, dan permisalan ini diperuntukkan, untuk Dia (yang tak bernama).”
Dia yang asli, sebagai zat (entitas), sama sekali tak bisa diliputi oleh sebuah nama.

Terdahulu..penulis blog menyatakan.....

Jadi, apakah salah jika orang yang kebetulan beragama lain, menyebut nama Allah dengan nama yang turun pada bahasa kitab mereka? Apakah itu Ilah/Robb yang lain? Belum tentu. Sekali lagi, kita tidak boleh terlalu cepat ‘mengkafir-kafirkan’, termasuk mengkafirkan bahasa dan istilah.
Ada banyak sekali irisan kemiripan bahasa-bahasa agama dalam sejarah. Sebagai contoh, nama ‘Allah’, sangat mirip dengan ‘Eloh’. Dalam kitab-kitab Ibrani, Tuhan disebut sebagai ‘Eloheim’. Dari asal kata ini, kita mengerti misalnya arti kata ‘betlehem.’ Dari asal katanya, Bethel dan Eloheim. ‘Bethel’ bermakna rumah, dan ‘Eloheim’ adalah Allah. Rumah Allah. Jika demikian, apa bedanya kata ‘Betlehem’ dengan ‘Baytullah’?
Juga ‘Yehova’ atau ‘Yahwe’, sangat mirip dengan ‘Ya Huwa’, Wahai Dia (yang tak bernama). Yang agak ‘mencurigakan’, adalah inti ajaran Socrates, ‘Gnothi Seauthon’, yang artinya adalah ‘Kenalilah Dirimu.’ Dari segi makna, ini sangat mirip dengan inti hadits yang sering diulang-ulang oleh para sahabat Rasulullah maupun para sufi terkemuka, ‘man ‘arafa nafsahu, faqad ‘arafa Rabbahu,’ mereka yang ‘arif tentang dirinya, akan ‘arif pula tentang Rabb nya.’ Esensinya sangat mirip: mengenal diri. Dan sebuah fakta yang tak kalah menariknya, sejarah mencatat bahwa Socrates adalah guru dari Plato, Plato guru dari Aristoteles, dan Aristoteles adalah guru dari Alexander of Macedon. Sosok yang terakhir ini oleh sebagian ahli tafsir disamakan dengan Iskandar Dzulqarnayn, sosok panglima yang namanya diabadikan dalam Al-Qur’an.


 Di Petik dari " https://suluk.wordpress.com/2006/02/08/memahami-nama-dia-yang-tak-bernama/

Thursday, February 16, 2017

40 ROBBANA :DOA DALAM ALQURAN.

40 Rabbana dalam Al Quran yang merupakan doa, dapat kita amalkan sehari2 permohonan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang.
1. Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui [QS 2:127]
Rabbana taqabbal minna innaka antas Samiiul Aliim
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ
[البقرة :127]
2. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. [QS 2:128]
Rabbana wa-j’alna Muslimayni laka wa min Dhurriyatina ‘Ummatan Muslimatan laka wa ‘Arina Manasikana wa tub ‘alayna ‘innaka ‘antat-Tawwabu-Rahiim
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
[البقرة :128]
3. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.[QS 2:201]
Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil ‘akhirati hasanatan waqina ‘adhaban-nar
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
[البقرة :201]
4. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. [QS 2:250]
Rabbana afrigh ‘alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal-qawmil-kafirin
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ
[البقرة :250]
5. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. [QS 2:286]
Rabbana la tu’akhidhna in-nasina aw akhta’na
رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
[البقرة :286]
6. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. [QS 2:286]
Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ‘alal-ladhiina min qablina
رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
[البقرة :286]
7. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir [QS 2:286]
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa’fu anna waghfir lana wairhamna anta mawlana fansurna ‘alal-qawmil kafiriin
رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
[البقرة :286]
8. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). [QS 3:8]
Rabbana la tuzigh quluubana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rahmah innaka antal Wahhab
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
[8: آل عمران]
9. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya”. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. [QS 3:9]
Rabbana innaka jami’unnasi li-Yawmil la rayba fi innAllaha la yukhliful mi’aad
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
[آل عمران :9]
10. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. [QS 3:16]
Rabbana innana amanna faghfir lana dhunuubana wa qinna ‘adhaban-Naar
رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
[آل عمران :16]
11. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). [QS 3:53]
Rabbana amanna bima anzalta wattaba ‘nar-Rusula fak-tubna ma’ash-Shahidiin
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَِ
[آل عمران :53]
12. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. [QS 3:147]
Rabbana-ghfir lana dhunuubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal qawmil kafiriin
ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَِ
[آل عمران :147]
13. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.[QS 3:191]
Rabbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina ‘adhaban-Naar
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
[آل عمران :191]
14. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. [QS 3:192]
Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah wa ma liDh-dhalimiina min ansar
رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ
[آل عمران :192]
15. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka kamipun beriman.[QS 3:193]
Rabbana innana sami’na munadiyany-yunadi lil-imani an aminu bi Rabbikum fa’aamanna
رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
[آل عمران :193]
16. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. [QS 3:193]
Rabbana faghfir lana dhunuubana wa kaffir ‘ana sayyi’aatina wa tawaffana ma’al Abrar
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ
[آل عمران :193]
17. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. [QS 3:194]
Rabbana wa ‘atina ma wa’adtana ‘ala rusulika wa la tukhzina yawmal-Qiyamah innaka la tukhliful mi’aad
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَاد
[آل عمران :194]
18. Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s. a. w.).[QS 5:83]
Rabbana aamana faktubna ma’ ash-shahidiin
رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
[المائدة :83]
19. Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama. [QS 5:114]
Rabbana anzil ‘alayna ma’idatam minas-Samai tuknu lana ‘idal li-awwa-lina wa aakhirna wa ayatam-minka war-zuqna wa anta Khayrul-Raziqiin
رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
[المائدة :114]
20. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. [QS 7:23]
Rabbana zalamna anfusina wa il lam taghfir lana wa tarhamna lana kunan minal-khasiriin
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
[الأعراف :23]
21. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. [QS 7:47]
Rabbana la taj’alna ma’al qawwmi-dhalimiin
رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
[الأعراف :47]
22. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. [QS 7:89]
Rabbanaf-tah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta Khayrul Fatihiin
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
[الأعراف :89]
23. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu). [QS 7:126]
Rabbana afrigh ‘alayna sabraw wa tawaffana Muslimiin
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ
[الأعراف :126]
24. Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang’zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir. [QS 10:85-86]
Rabbana la taj’alna fitnatal lil-qawmidh-Dhalimiin wa najjina bi-Rahmatika minal qawmil kafiriin
رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ; وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
[ 85-86:يونس]
25. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. [QS 14:38]
Rabbana innaka ta’lamu ma nukhfi wa ma nu’lin wa ma yakhfa ‘alal-lahi min shay’in fil-ardi wa la fis-Sama’
رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء
[إبرهيم :38]
26. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.[QS 14:40]
Rabbana wa taqabbal Du’a
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء
[إبرهيم :40]
27. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). [QS 14:41]
Rabbana ghfir li wa li wallidayya wa lil Mu’miniina yawma yaqumul hisaab
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
[إبرهيم :41]
28. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). [QS 18:10]
Rabbana ‘atina mil-ladunka Rahmataw wa hayyi lana min amrina rashada
رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
[الكهف :10]
29. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. [QS 20: 45]
Rabbana innana nakhafu any-yafruta ‘alayna aw any-yatgha
رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى
[طه :45]
30. Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik. [QS 23: 109]
Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur Rahimiin
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
[المؤمنون :109]
31. Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. [QS 25: 65-66]
Rabbanas-rif ‘anna ‘adhaba jahannama inna ‘adhabaha kana gharama innaha sa’at musta-qarranw wa muqama
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
[65-66: الفرقان]
32. Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. [QS 25:74]
Rabbana Hablana min azwaajina wadhurriy-yatina, qurrata ‘ayioni wa-jalna lil-muttaqiina Imaama
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
[الفرقان :74]
33.Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. [QS 35: 34]
Rabbana la Ghafurun shakur
رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
[فاطر :34]
34. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. [QS 40:7]
Rabbana wasi’ta kulla sha’ir Rahmatanw wa ‘ilman faghfir lilladhina tabu wattaba’u sabilaka waqihim ‘adhabal-Jahiim
آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
[غافر :7]
35. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. [QS 40:8-9]
Rabbana wa adhkhilhum Jannati ‘adninil-lati wa’attahum wa man salaha min aba’ihim wa azwajihim wa dhuriyyatihim innaka antal ‘Azizul-Hakim, waqihimus sayyi’at wa man taqis-sayyi’ati yawma’idhin faqad rahimatahu wa dhalika huwal fawzul-‘Adhiim
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
[8-9:غافر]
36. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. [QS 59:10]
Rabbana-ghfir lana wa li ‘ikhwani nalladhina sabaquna bil imani wa la taj’al fi qulubina ghillal-lilladhina amanu
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا
[الحشر :10]
37.Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. [QS 59:10]
Rabbana innaka Ra’ufur Rahim
رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
[الحشر :10]’
38. Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. [QS 60:4]
Rabbana ‘alayka tawakkalna wa-ilayka anabna wa-ilaykal masir
رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
[الممتحنة :4]
39. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [QS 60:5]
Rabbana la taj’alna fitnatal lilladhina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal ‘Azizul-Hakim
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
[الممتحنة :5]
40. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. [QS 66:8]
Rabbana atmim lana nurana waighfir lana innaka ‘ala kulli shay-in qadir
رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
[التحريم :8]
Silahkan disebarkan, sampaikan walau satu ayat.

Wednesday, February 15, 2017

Ulil Amri, Ahli Dzikr dan Ahli Bait Nabi saw

Ulil Amri, Ahli Dzikr dan Ahli Bait Nabi saw
« pada: Pebruari 28, 2015, 10:13:56 PM »
Sesungguhnya Ulil Amri itu adalah ahli dzikr. Tidak ada Ulil Amri kecuali Ahli Dzikr. Tidak ada Ahli Dzikr kecuali Uli Amri. Bacalah seluruh ayat-ayat al Quran tentang Ulil Amri, dan baca pula tentang Dzikr. setelah menelaah semuanya, mudah-mudahan muncul pemahaman yang sangat meyakinkan bahwa ulil Amri itu tidak lain adalah Ahli Dzikr! Jika Anda merasa bahwa Ulil Amri dengan Ahli Dzikr tidak ada korelasinya, maka mari saya bantu agar Anda dapat menemukan benang merahnya. 

Allah telah memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepada ulil amri. pada ayat lain, Allah memerintahkan agar kalian bertanya kepada ahli dzikr. Jika berpegang pada penafsiran Mushab yang memasukan "ulama" sebagai salah satu "ulil amri" dan bila "ahli dzikr" adalah "ulama", maka sudah pasti Ahli Dzikr itu adalah ulama. Seharusnya hal ini tidak bertentangn dengan akidah Mushab bin Umair, jikalau dia tidak telalu bersmangat untuk membuat penyangkalan terhadap saya. 

Saya rasa, Mushab akan setuju bahwa setiap Ahli Dzikir adalah Ulil Amri. Tapi dia tidak akan setuju kalau Setiap Ulil Amri adalah ahli Dzikr. hal ini bertentangan dengan keyakinan saya bahwa setiap ahli dizkr adalah ulil amri. dan setiap ulil amri adalah ahli dzikr. Mari kita buktikan bahwa tidak ada ulil amri, kecuali ahli dzikr. dan tidak ada ahli dizkr, kecuali ulil amri. Dan setiap ulama tidak termasuk kepada ahli dzikr, jika yang dimaksud dengan "ulama" adalah seperti dalam keyakinan Mushab bin Umair. Tetapi  bila ulama didefinisikan sebagai "orang berilmu", maka "sebagian ulama termasuk kepada ahli dizkr". 

setiap "ulama" merupakan "ahli dzikr" dan "ulil amri", jika ulama berarti "Waratsatul anbiya", yaitu pewarisnya para nabi. dan seseorang yang bukan pewaris nabi, walaupun dia memiliki banyak ilmu, tidaklah termasuk kepada ahli dizkr maupun ulil amri. 

lalu Dzikr itu itu apa ? Dzikr adalah al Quran. sebagaimana firman Allah, "Wa anzalna ilaikadzikra" yang artinya, "Dan aku turunkan padamu (Muhammad) Ad Dzikra)". Jadi, bertanya kepada Ahli Dzikr itu berarti bertanya kepada ahli Quran. 

al Quran adalah penjelasan segala sesuatu. sebagaimana firman Allah, "Waanzalnaa ilaikal kitaaba tibayanan lukuli syai", "Dan kami turunkan kitab kepadamu Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu". Perhatikan, "menjelaskan segala ssuatu", catat itu!

Kini kita semakin mengerti, kenapa kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli Dzikr ? karena Ahli Dzikr itu adalah Ahli Quran. dan jika Quran menjelaskan segala sesuatu, maka pastilah Ahli Dzikr ini dapat menjelaskan segala sesuatu. 

lalu kita temukan ayat "Seandainya mereka mengamblikan persoalan itu kepada Rasul dan ulil amri, niscaya mereka akan mengetahui apa yang ingin mereka ketahui". 

coba Anda pikirkan, apakah benar, jika kita mengembalikan suatu persoalan kepada Pak RT atau Pak RW, maka merka ini dapat memberikan jawaban dari hal yang ingin kita ketahui ? Belum tentu. maka dari itu, jauhlah api dari pada panggang, kalo dikatakan bahwa Ulil Amri itu adalah "siapa saja", bisa Pak RT, Pak RW, Gubernur, Ulama, Ustadz, Orang tua, kepala sekolah, dsb. karena mereka semua tidak mendapat jaminan dari al Quran dapat menjawab persoalan kita berlandaskan kepada hukum-hukum Tuhan tanpa kesalahan. satu-satunya yang mendapat jaminan dari Tuhan untuk dapat menjawab segala persoalan manusia, itu adalah Ahli Dzikr. maka tidak lain dan tidak bukan, Ulil Amri itu adalah Ahli Dzikr. 

Allah telah menyebut Rasulullah saw sebagai Dzikr dalam firmannya, "adz-dzikra, rasuula", "adz - dzikra, yaitu seorang Rasul".

Qad an zalallahu ilaikum dizkra, rasullan yatsluu alaikum ayatillah, telah Aku turunkan kepada kalian adz Zikra, yaitu Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah bagi kamu. 

sedangkan Rasulullah sendiri bersabda, "Adz-Dzikra itu adalah aku. dan keluarga Dzikr itu adalah keluargaku." 

Maka tak lain dan tak bukan, Ulil Amri adalah Ahli Dzikr adalah keluarga Nabi saw, Ahli bait nabi, yang disucikan sesuci-sucinya,  yang dapat menjawab segala pertanyaan umat, yang menguasai al Quran, yang memerintah dengan perintah Tuhan.

AHLI DZIKIR فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. Maka tanyalah oleh kalian ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Al-Dzikr sebutan bagi Rasûlullâh saw, Ahlu Al-Dzikr adalah keluarga Al-Dzikr, yakni Ahlulbait Nabi saw yang disucikan.AHLI DZIKIR

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.
Maka tanyalah oleh kalian ahli dzikir
jika kamu tidak tahu. 

  
Al-Dzikr sebutan bagi Rasûlullâh saw, Ahlu Al-Dzikr adalah keluarga Al-Dzikr, yakni Ahlulbait Nabi saw yang disucikan. Merekalah orang-orang yang ditanya ketika ummat tidak tahu, sebab mereka mewarisi ilmu pengetahuan Rasûlullâh saw.
  
   عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. قَالَ : نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ.
Dari Jâbir dari Abû Ja‘far: Fas`alû ahladz dzikri in kuntum lâ ta‘lamûn. Dia berkata, “Kami ahli dzikir itu.”  

   عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ قَدْ سَمَّى اللهُ رَسُولَهُ ذِكْرًا فِي قَوْلِهِ ذِكْرًا رَسُولاً. 
Jâbir bin Yazîd dan Muhammad bin Muslim dari Abû Ja‘far as bahwa beliau telah berkata, “Kamilah ahli dzikir (keluarga Dzikir), dan sesungguhnya Allah telah menamai Rasûl-Nya dzikir dalam firman-Nya, Dzikran rasûlâ (sebagai dzikir dan rasûl).”  

   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : الذِّكْرُ أَنَا, وَ الأَئِمَّةُ أَهْلُ الذِّكْرِ.
Dari ‘Abdullâh bin ‘Ajalân dari Abû Ja‘far as tentang firman Allah ‘azza wa jalla, Fas`alû ahladz dzikri in kuntum lâ ta‘lamûn. Rasûlullâh saw berkata, “Dzikir itu aku, dan para imam (dari Ahlulbait) adalah ahli dzikir.”  

   عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. قَالَ : الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ الْمَسْئُولُونَ.
Dari ‘Abdurrahmân bin Katsîr berkata: Saya berkata kepada Abû ‘Abdillâh as, Fas`alû ahladz dzikri in kuntum lâ ta‘lamûn. Beliau berkata, “Dzikir itu Muhammad saw dan kami (Ahlulbait) ahlinya yang ditanya.”  

عَنِ الوَشَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ, فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. قَالَ : نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ. قُلْتُ : فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : حَقٌّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِيْبُونَا ؟ قَالَ : لاَ ذَلِكَ إِلَيْنَا, إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ, أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا عَطَاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Dari Al-Wasyâ` berkata: Saya bertanya kepada Al-Ridhâ as, maka saya katakan: Kujadikan diriku tebusanmu, firman-Nya ‘azza wa jalla, Fas`alû ahladz dzikri in kuntum lâ ta'lamûn. Beliau berkata, “Kami ahli Dzikir dan kami yang ditanya.” Saya bertanya, “Kalian yang ditanya dan kami yang bertanya?” Beliau berkata, “Ya.” Saya berkata, “Benarkah kami yang bertanya kepadamu?” Beliau berkata, “Ya.” Saya berkata, “Wajibkah atasmu untuk menjawab kami?” Beliau berkata, “Tidak, yang demikian itu diserahkan kepada kami, jika kami mau, kami lakukan dan bila kami tidak mau, kami tidak lakukan, tidakkah kamu mendengar firman Allah ‘azza wa jalla, Ini adalah pemberian Kami, maka berilah atau tahanlah dengan tidak ada perhitungan.”